Integritetspolicy

Vilka personuppgifter och hur behandlar vi dina personuppgifter?

Drönarbutiken lagrar endast de uppgifter vi behöver för att kunna leverera varor samt följa bokföringslagen. De uppgifter vi lagrar i vårt system är företagsnamn, kontaktperson, adress, telefonnummer och email adress. Vi lagrar inte personnummer av säkerhetsskäl. Drönarbutiken lämnar inte ut uppgifter om våra kunder till någon tredjepart. Vi lagrar normalt uppgifterna 2 år efter senaste beställning eller till kunden ber oss ta bort uppgifterna. Drönarbutiken tar bort uppgifter om kunden om så önskar det, förutom dem vi behöver för bokföringslagen. En kund hos oss har alltid rätt att klaga till tillsynsmyndighet. Vi registrerar inte själv kunders uppgifter om det inte är på begäran av kunden. Informationen om våra kunder är inte kopplade mot något beslutsfattande system. Som kund hos Drönarbutiken har man alltid rätt att få ett utdrag av all information vi har om dig som kund. Detta kan man även se själv när man loggar in på sitt konto.


Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som Drönarbutiken behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer. Vi lagrar dock inte personnummer, betal- och kreditkortsnummer.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. 

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Drönarbutikens koncern samt Drönarbutikens samarbetspartners i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Drönarbutiken iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av Drönarbutikens verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare. 

Drönarbutiken använder Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av data här.
 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.  

Drönarbutiken använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.
 

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Drönarbutiken sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Drönarbutikens eller Drönarbutikens Samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.    
 

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Drönarbutiken vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Drönarbutiken förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Drönarbutiken korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@drönarbutiken.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.
 

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Drönarbutiken inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.
 

Ändringar i Integritetspolicy

Drönarbutiken förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.