FAQ

Lagar och Regler

Hur får jag flyga?

Flygningar ska ske så att det obemannade luftfartyget är väl inom synhåll för piloten (utan hjälp av visuella hjälpmedel såsom kikare) och inom luftfartygets operativa räckvidd. Hänsyn ska tas till annan pågående aktivitet, topografi och eventuella hinder, atmosfärisk påverkan på radioförbindelse, störning på använd frekvens, väderpåverkan etc.

En flygning i okontrollerat luftrum ska ske på en höjd som är lägre än 120 m (400 ft) över marken eller vattnet.

Viktigt att tänka på:

  • Väder
  • Finns det något som kan störa drönaren? Tex master
  • Luftrummet
  • Kommer det finnas mycket människor?
  • Kommer jag kunna utföra min flygning på ett säkert sätt?

Märk Drönare

Drönare inom kategori 1 (under 7 kg) ska märktas med operatörens namn och telefonnummer. Detta gäller även privatpersoner.

Drönare inom katerogri 2 och 3 ska märkas med operatörens namn, telefonnummer och tillståndsnummer.

Håll avstånd till människor och djur

Innan en flygning genomförs ska piloten upprätta ett flyg- och säkerhetsområde, vars utbredning ryms inom avsedd terräng och omgivning, med avseende på avstånd till människor, djur och egendom. Under hela flygningen ska det finnas ett horisontellt säkerhetsavstånd mellan det obemannade luftfartyget och människor, djur och egendom som inte hör till flygningen, så att ingen eller inget kan komma till skada.

Hur får jag dela/sprida mina bilder?

Läs mer om spridning och hur man skickar in flygfoton för godkännande av spridning här.

Se till att din drönare är i gott skick och har belysning om du flyger i mörker

Operatören ska säkerställa att systemet underhålls enligt tillverkarens anvisningar samt att systemets status ses över innan en flygning genomförs. Piloten ska förvissa sig om att systemet fungerar under hela flygningen. Vid flygning i mörker ska det obemannade luftfartyget vara utrustat med belysning på ett sådant sätt att det obemannade luftfartygets position och färdriktning tydligt kan uppfattas.

Utse alltid en pilot till befälhavare för varje flygning och förbered flygningen

Utse alltid en pilot till befälhavare för varje flygning. Det innebär att den personen är ansvarig för det obemannade luftfartygets framförande och säkerhet under flygningen.

Innan flygning ska piloten ta del av uppdaterad information om eventuella restriktioner eller särskilda villkor från AIP, AIP Supplement, NOTAM, länsstyrelsen, Polismyndigheten och kommunen.

Piloten ska vara väl förtrogen med det obemannade luftfartygets funktion och styrning, samt ha förvissat sig om att flygningen kan utföras på ett säkert sätt.

Flyg inte över kärnkraftverk, fängelser, naturområden och militära områden

Flygning får inte ske på sådant avstånd eller på sådant sätt att det kan störa en pågående räddningsinsats.

Det finns restriktionsområden i Sverige över till exempel fängelser, kärnkraftverk, naturområden och militära områden. För att flyga inom dessa områden gäller särskilda villkor och ofta kan ett särskilt tillstånd krävas. På LFV:s drönarkarta går det att se var restriktionsområdena finns och på naturvårdsverket hittar du vilka naturområden där i vissa fall du behöver söka ett tillstånd för att flyga eller landa med drönare.

Var beredd att väja för all annan luftfart

Piloten ska övervaka det omgivande luftrummet för att kunna väja för all annan luftfart.

Om det obemannade luftfartyget är utrustat för automatisk flygning, ska det alltid finnas en möjlighet att kunna ta över styrningen för att säkerställa att undanmanöver kan utföras.

Flyg minst 1 km från helikopterflygplats

Flygning närmare än 1 kilometer från de helikopterflygplatser som anges i AIP AD1.1 mom 11 får endast ske i samråd med berörd helikopterflygplats.
Se LFV:s drönarkarta.

Flyg lägre än 50/10 meter och minst 5 km från landningsbanan inom flygplatsens kontrollzon eller trafikinformationszon

Om det obemannade luftfartygets hastighet inte överstiger 25 meter/sekund (50 knop eller 90 kilometer/timme) och inte flygs närmare än 5 km från någon del av flygplatsens start- och landningsbana/or får flygningar genomföras utan klarering: på lägre höjd än 10 meter över marken inom kontrollzon på de militära flygplatserna Karlsborg, Linköping/Malmen, Linköping/SAAB, Luleå/Kallax, Ronneby, Såtenäs, Uppsala, Vidsel, Visby, Hagshult och Jokkmokk. på lägre höjd än 50 meter över marken inom övriga kontrollzoner. Inom trafikinformationszon (TIZ) krävs inte dubbelriktad radioförbindelse för flygningar med ett obemannat luftfartyg på lägre höjd än 50 meter över marken om farkosten flygs i max 90 km/h och minst 5 km från landningsbana. Se LFV:s drönarkarta för info om flygplatsers kontrollzon och trafikinformationszon

Ta kontakt med flygplatsen för all annan flygning inom dess olika zoner

Se LFV:s drönarkarta för information om var de olika zonerna och områdena finns:

  • Kontrollzon förkortas CTR
  • Trafikzon förkortas ATZ
  • Trafikinformationszon förkortas TIZ

Flygning i kontrollerat luftrum får bara ske efter särskilt tillstånd av och på de villkor som lämnas från berörd flygkontrollenhet för det aktuella luftrummet (klarering).

För flygning i trafikinformationszon (TIZ) samt trafikinformationsområde (TIA) ska piloten upprätthålla dubbelriktad radioförbindelse, eller motsvarande, efter överenskommelse med flygtrafikledningen.

Flygning i trafikzon (ATZ) får ske endast efter samråd med berörd flygplats.

Se till att radioutrustningen är CE-märkt och att tillåtna frekvenser används

För att använda radiosändare krävs tillstånd från Post- och telestyrelsen (PTS). Drönare använder radiosändare för att styra drönaren från marken och i vissa fall för att överföra bild och film. Vissa frekvenser är tillåtna att använda utan tillstånd från PTS. Bland annat 2,4 och 5,8 GHz-banden, men då med en begränsad utsänd effekt.

Ska du använda andra frekvenser eller högre uteffekter krävs enligt lagen om elektronisk kommunikation ett tillstånd från PTS. På Post- och telestyrelsens webbsida för drönare hittar du mer information och ansökningsblankett. 

Radioutrustningen i drönaren ska även vara CE-märkt. En CE-märkning anger att utrustningen uppfyller EU-direktiv för produkten, i detta fall för radioutrustningen. Besök Post- och telestyrelsens webbsida för radioutrustning för mer information.

Teckna Försäkring

Det krävs ingen ansvarsförsäkring för drönare som väger mindre än 20 kg och som endast används för uppvisnings- och rekreationsverksamhet. Även om ansvarsförsäkring inte krävs är rekommendationen ändå att alltid ha det, eftersom en vanlig hemförsäkring oftast inte täcker skador som orsakas av drönare.

Försäkringen ska vara en form av ansvarsförsäkring för skada mot tredje man och annan egendom och uppgå till 750 000 SDR. SDR är en slags kurs och en 1 SDR motsvarar cirka 12 kr, så 750 000 SDR motsvarar alltså cirka 9 miljoner SEK. Om det i försäkringsbrevet inte finns någon referens till EG-förordning 785/2004, ska det istället framgå att försäkringen gäller för flygning med obemannade luftfartyg och att ansvarsdelen i försäkringen uppgår till minst 9 miljoner kr.

Läs mer om försäkring här